Sağlık Uygulama Tebliği Ek 9 C Listesi

AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK  KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ
TANI KODU HASTALIK ADI
A15-A19 Tüberküloz
A24 Ruam ve Melioidoz
A80-A89 Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları
A87 Viral Menenjit
B00-B09 Deri ve Müköz Membran Lezyonları ile Karakterize Viral İnfeksiyonlar
B18 Kronik Viral Hepatitler
B20-B24 İnsan İmmüm Yetmezlik Virusu (HIV) Hastalığı
C00-C14 Dudak, Ağız Boşluğu ve Farinksil Malign Neoplazmları
C15-C26 Sindirim Organları Malıgn Neoplazmları
C30-C33 Solunum Organları ve İntratorasik Organların Malıgn Neoplazmları
C34 Bronş ve Akciğerlerde Malıgn Neoplazm
C38 Kalp, Mediasten ve Plevrada Malıgn Neoplazm
C40-C41 Kemik ve Eklem Kıkırdağının Malıgn Neoplazmları
C41.0 Kafa ve Yüz Kemikleri
C43-C44 Derinin Malıgn Neoplazmları
C49.5 Pelvis Bağ ve Yumuşak Dokusu Malign Neoplazmı
C50 Memenin Malıgn Neoplazmı
C51-C58 Kadın Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları
C60-C63 Erkek Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları
C64-C68 Üriner Sistemin Malıgn Neoplazmları
C69 Göz ve Eklerinde Malıgn Neoplazm
C71 Beyinde Malıgn Neoplazm
C72 Omurilik, Kranial Sinirler ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Kısımlarında Malıgn Neoplazm
C73-C75 Troid ve Diğer İç Salgı Bezlerinin Malıgn Neoplazmları
C77 Lenf Bezlerinin İkincil (Sekonder) ve Tanımlanmamış Malıgn Neoplazmları
C81 Hodgkin Hastalığı
C82 Foliküler [Nodüler] Non-Hodgkin Lenfoma
C83 Yaygın Non-Hodgkin Lenfoma
C90 Multiple Miyelom ve Malıgn Plazma Hücresi Neoplazmları
C91 Lenfoid Lösemi
C92 Miyeloid Lösemi
C94 Hücre Tipi Tanımlanmış Diğer Lösemiler
D55-D59 Hemolitik Anemiler
D60-D64 Aplastik ve Diğer Anemiler
D65-D69 Pıhtılaşma Bozuklukları, Purpura ve Diğer Hemorajik Durumlar
D73.2 Kronik Konjestif Splenomegali
D80 Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik
E00-E90 Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar
F20-F29 Şizofreni, Şizotipal ve Sanrılı Bozukluklar
F60-F69 Erişkinde Kişilik ve Davranış Bozuklukları
F70-F79 Zeka Geriliği
G00 Bakteriyel Menenjit , Başka Yerde Sınıflanmamış
G30-G32 Sinir Sisteminin Diğer Dejeneratif Hastalıkları
G35-G37 Merkezi Sinir Sisteminin Demiyelinizan Hastalıklar
G40-G47 Epizodik ve Paroksismal Bozukluklar
G51 Fasyal Sinir Bozuklukları
G70-G73 Kas-Sinir Kavşağı ve Kas Hastalıkları
G80-G83 Serebral Palsi
G81 Hemipleji
G82 Parapleji ve Tetrapleji
H81 Vestibüler İşlev Bozuklukları
H90 İleti Tipi ve Sensorinöral İşitme Kaybı
I05-I09 Kronik Romatizmal Kalp Hastalığı
I10-I15 Hipertansif Hastalıklar
I20-I25 İskemik Kalp Hastalıkları
I26-I28 Pulmoner Kalp Hastalığı ve Pulmoner Dolaşım Hastalıkları
I31.0 Kronik Adheziv Perikardit
I31.1 Kronik Konstriktif Perikardit
I34 Romatizmal Olmayan Mitral Kapak Bozuklukları
I36 Romatizmal Olmayan Trikuspid Kapak Bozuklukları
I37 Pulmoner Kapak Bozuklukları
I41 Miyokardit, Başka Yerde Sınıflanmış Hastalıklarda
I42 Kardiyomiyopati
I50 Kalp Yetmezliği
I60-I69 Serebrovasküler Hastalıklar
I71 Aort Anevrizması  Ve Disseksiyonu
J44 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
J45 Astım
J96.1 Kronik Solunum Yolu Yetmezliği
K50 Crohn Hastalığı (Regional Enterit)
K51 Ülseratif Kolit
K59.2 Nörojenik Barsak, Başka Yerde Sınıflanmamış
K59.3 Megakolon, Başka Yerde Sınıflanmamış
K71.3 Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Persistan Hepatit İle
K71.4 Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Lobuler Hepatit İle
K71.5 Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Aktif Hepatit İle
K72.1 Karaciğer Yetmezliği, Kronik
K73 Kronik Hepatit,
K74 Karaciğer Fibroz ve Sirozu
K86.0 Kronik Pankreatit,
K90.0 Çöliak Hastalığı
M00-M99 Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları
N11 Kronik Tübülo-İnterstisyel Nefrit
N18 Kronik Böbrek Yetmezliği
N31 Mesanenin Nöromusküler Fonksiyon Bozukluğu, Başka Yerde
Q20 Kalp Odacıkları ve Bağlantılarının Konjenital Malformasyonları
Q21 Kardiak Septanın Konjenital Malformasyonları
Q22 Pulmoner ve Trikuspid Kapakların Konjenital Malformasyonları
Q23 Aort ve Mitral Kapakların Konjenital Malformasyonları
Q24 Kalbin Diğer Konjenital Malformasyonları
Q65 Kalçanın Konjenital Deformiteleri
Q90-Q94 Kromozom Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış
Q96 Turner Sendromu
Q99 Kromozom Diğer Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış
Sağlık raporu ile belgelenmesi kaydıyla bu listede yer alan tanılarda geçerli olmak üzere ilgili branşa başvurularda SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.

Bir cevap yazın